• 78628.cpg (10 bytes)
  • 78628.shp (652 bytes)
  • 78628.shx (108 bytes)
  • 78628.dbf (230 bytes)
  • 78628.prj (141 bytes)