• 52942.shp (492 bytes)
  • 52942.cpg (10 bytes)
  • 52942.shx (108 bytes)
  • 52942.dbf (230 bytes)
  • 52942.prj (141 bytes)