• 42601.cpg (10 bytes)
  • 42601.shp (1.8 KiB)
  • 42601.shx (108 bytes)
  • 42601.dbf (230 bytes)
  • 42601.prj (141 bytes)