• 118685.dbf (230 bytes)
  • 118685.cpg (10 bytes)
  • 118685.shp (3.1 KiB)
  • 118685.shx (108 bytes)
  • 118685.prj (141 bytes)