• 110042.shx (108 bytes)
  • 110042.shp (7.6 KiB)
  • 110042.cpg (10 bytes)
  • 110042.dbf (230 bytes)
  • 110042.prj (141 bytes)