• 109277.cpg (10 bytes)
  • 109277.shp (428 bytes)
  • 109277.shx (108 bytes)
  • 109277.dbf (230 bytes)
  • 109277.prj (141 bytes)