• 101478.prj (141 bytes)
  • 101478.cpg (10 bytes)
  • 101478.shp (844 bytes)
  • 101478.shx (108 bytes)
  • 101478.dbf (230 bytes)