• 100249.prj (141 bytes)
  • 100249.dbf (230 bytes)
  • 100249.shp (556 bytes)
  • 100249.cpg (10 bytes)
  • 100249.shx (108 bytes)