• 89611.shx (108 bytes)
  • 89611.cpg (10 bytes)
  • 89611.shp (300 bytes)
  • 89611.dbf (230 bytes)
  • 89611.prj (141 bytes)