• 84782.dbf (230 bytes)
  • 84782.shx (108 bytes)
  • 84782.shp (1.2 KiB)
  • 84782.cpg (10 bytes)
  • 84782.prj (141 bytes)