• 84712.prj (141 bytes)
  • 84712.dbf (230 bytes)
  • 84712.shp (748 bytes)
  • 84712.cpg (10 bytes)
  • 84712.shx (108 bytes)