• 80389.prj (141 bytes)
  • 80389.dbf (230 bytes)
  • 80389.shx (108 bytes)
  • 80389.shp (652 bytes)
  • 80389.cpg (10 bytes)