• 80138.prj (141 bytes)
  • 80138.shx (108 bytes)
  • 80138.shp (812 bytes)
  • 80138.cpg (10 bytes)
  • 80138.dbf (230 bytes)