• 79948.dbf (230 bytes)
  • 79948.shx (108 bytes)
  • 79948.cpg (10 bytes)
  • 79948.shp (396 bytes)
  • 79948.prj (141 bytes)