• 78830.shx (108 bytes)
  • 78830.cpg (10 bytes)
  • 78830.shp (840 bytes)
  • 78830.dbf (230 bytes)
  • 78830.prj (141 bytes)