• 78762.shx (108 bytes)
  • 78762.cpg (10 bytes)
  • 78762.shp (876 bytes)
  • 78762.dbf (230 bytes)
  • 78762.prj (141 bytes)