• 78612.cpg (10 bytes)
  • 78612.shp (748 bytes)
  • 78612.shx (108 bytes)
  • 78612.dbf (230 bytes)
  • 78612.prj (141 bytes)