• 78606.cpg (10 bytes)
  • 78606.shp (448 bytes)
  • 78606.shx (108 bytes)
  • 78606.dbf (230 bytes)
  • 78606.prj (141 bytes)