• 74098.dbf (230 bytes)
  • 74098.shx (108 bytes)
  • 74098.shp (832 bytes)
  • 74098.cpg (10 bytes)
  • 74098.prj (141 bytes)