• 72558.dbf (230 bytes)
  • 72558.shx (108 bytes)
  • 72558.cpg (10 bytes)
  • 72558.shp (1.1 KiB)
  • 72558.prj (141 bytes)