• 70567.dbf (230 bytes)
  • 70567.shx (108 bytes)
  • 70567.shp (1 KiB)
  • 70567.cpg (10 bytes)
  • 70567.prj (141 bytes)