• 68621.prj (141 bytes)
  • 68621.dbf (230 bytes)
  • 68621.shx (108 bytes)
  • 68621.shp (972 bytes)
  • 68621.cpg (10 bytes)