• 57640.dbf (230 bytes)
  • 57640.shx (108 bytes)
  • 57640.cpg (10 bytes)
  • 57640.shp (812 bytes)
  • 57640.prj (141 bytes)