• 54940.dbf (230 bytes)
  • 54940.shp (844 bytes)
  • 54940.cpg (10 bytes)
  • 54940.shx (108 bytes)
  • 54940.prj (141 bytes)