• 50504.dbf (230 bytes)
  • 50504.shx (108 bytes)
  • 50504.shp (748 bytes)
  • 50504.cpg (10 bytes)
  • 50504.prj (141 bytes)