• 40014.shx (108 bytes)
  • 40014.shp (268 bytes)
  • 40014.cpg (10 bytes)
  • 40014.dbf (230 bytes)
  • 40014.prj (141 bytes)