• 38432.shx (108 bytes)
  • 38432.cpg (10 bytes)
  • 38432.shp (1.4 KiB)
  • 38432.dbf (230 bytes)
  • 38432.prj (141 bytes)