• 36691.dbf (230 bytes)
  • 36691.cpg (10 bytes)
  • 36691.shp (1.4 KiB)
  • 36691.shx (108 bytes)
  • 36691.prj (141 bytes)