• 33224.prj (141 bytes)
  • 33224.dbf (230 bytes)
  • 33224.shp (236 bytes)
  • 33224.cpg (10 bytes)
  • 33224.shx (108 bytes)