• 30201.prj (141 bytes)
  • 30201.shx (108 bytes)
  • 30201.cpg (10 bytes)
  • 30201.shp (1.1 KiB)
  • 30201.dbf (230 bytes)