• 23764.shp (972 bytes)
  • 23764.cpg (10 bytes)
  • 23764.shx (108 bytes)
  • 23764.dbf (230 bytes)
  • 23764.prj (141 bytes)