• 20458.prj (141 bytes)
  • 20458.dbf (230 bytes)
  • 20458.cpg (10 bytes)
  • 20458.shp (812 bytes)
  • 20458.shx (108 bytes)