• 17854.dbf (230 bytes)
  • 17854.shx (108 bytes)
  • 17854.shp (916 bytes)
  • 17854.cpg (10 bytes)
  • 17854.prj (141 bytes)