• 14014.prj (141 bytes)
  • 14014.shp (10.6 KiB)
  • 14014.cpg (10 bytes)
  • 14014.shx (108 bytes)
  • 14014.dbf (230 bytes)