• 12393.shx (108 bytes)
  • 12393.shp (4.8 KiB)
  • 12393.cpg (10 bytes)
  • 12393.dbf (230 bytes)
  • 12393.prj (141 bytes)