• 10608.shp (1.3 KiB)
  • 10608.cpg (10 bytes)
  • 10608.shx (108 bytes)
  • 10608.dbf (230 bytes)
  • 10608.prj (141 bytes)