• 7212.prj (141 bytes)
  • 7212.dbf (230 bytes)
  • 7212.shx (108 bytes)
  • 7212.cpg (10 bytes)
  • 7212.shp (908 bytes)