• 5473.prj (141 bytes)
  • 5473.shx (108 bytes)
  • 5473.shp (684 bytes)
  • 5473.cpg (10 bytes)
  • 5473.dbf (230 bytes)